Phân Bón MK Tre Việt

7,000 

  • Đứng Dây – Cứng Cây
  • Lùn Cây – Ngắn Lóng – Mập Thân
  • Rễ nhiều – Chống Đỗ Ngã
  • Tuột Lá Ủ – Chống Thối Nhũn
  • Dòng To – Trổ Thoát – Xuống Củ
  • Tăng Đề Kháng – Tăng Năng Suất